Allmänna bestämmelser och avbokningsregler

1.
Beställning sker muntligt eller skriftligt. Bommersvik AB bekräftar mottagandet av beställningen skriftligt. Särskilda önskemål om till exempel specialkost eller om att ta med husdjur ska framgå redan vid beställningen.

2.
Senast fyra veckor före kursen/konferensens ska beställaren lämna uppgifter till Bommersvik AB om antalet deltagare samt önskade hotell- och konferensutrymmen.

3.
Senast två veckor före kursens/konferensens början ska beställaren lämna en deltagarförteckning med ankomst- och avresetider till Bommersvik AB. Samtidigt ska beställaren lämna ett konferensprogram samt uppgifter om vilken konferensutrustning och möblering som önskas samt vilka tider för måltider som önskas. Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis vickning eller andra aktiviteter är vi tacksamma om detta meddelas senast två veckor före konferensens början.

4.
Vid avbokning senare än fyra veckor före konferensen ska beställaren ersätta Bommersvik AB med 75 procent av det avtalade priset, om helpensioner eller lokaler inte kunnat återsäljas till någon annan kund.

5.
Vid avbokning senare än två veckor före konferensens början ska beställaren ersätta Bommersvik AB med hela det avtalade priset, om helpensioner eller lokaler inte kunnat återsäljas till någon annan kund.

6.
Om Bommersvik AB haft särskilda kostnader eller utlägg till följd av avbokningen eller minskningen, ska detta ersättas till 100 procent av beställaren.

7.
Beställaren ska betala fakturan senast 30 dagar från fakturadatumet. Dröjsmålsränta tas ut vid försenad betalning.


8.
Beställaren är ansvarig för att samtliga kostnader betalas till Bommersvik AB enligt avtal, även dessa slutligen ska betalas av deltagarna var för sig.  

9.
Om kostnaderna för att köpa in eller tillhandahålla överenskomna varor och tjänster ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller andra omständigheter, får  Bommersvik AB ta ut ett pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Bommersvik AB ska omgående informera beställaren om pristillägget.

10.
Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Bommersvik AB:s kontroll ger Bommersvik AB rätt att häva avtalet utan skyldighet att betala ut skadestånd.

11.
Bommersvik AB är fullt ansvarig gentemot beställaren för åtaganden enligt avtal.

12.
Beställda rum kan som regel disponeras från klockan 14.00 första kursdagen.

13.
Bommersvik AB har fullständiga alkoholrättigheter, vilket bland annat innebär att medhavd alkohol inte får förtäras i lokalerna som insynats av myndigheten.

14.
Bommersvik AB har inget ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i Bommersvik AB:s lokaler. Har Bommersvik AB eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt, eller på annat sätt är skyldiga till att egendom kommit bort, eller skadats, ansvarar Bommersvik AB för den bortkomna eller skadade egendomen. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som beställaren eller konferensens deltagare orsakar Bommersvik AB genom försummelse.

utsikt bommersvik