Så behandlar vi dina uppgifter

Integritetspolicy

1. Inledning

Vi uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina personuppgifter och du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. Dina personuppgifter tillhör dig och vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Bommersvik Aktiebolag, organisationsnummer 556571-2659, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats (www.bommersvik.se) och i alla våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11 i denna policy liksom på vår hemsida.

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

– När du bokar konferens, hotellrum eller stuga hos oss
– När du ber om en offert från oss
– När du bokar bord i vår restaurang
– När du blir anställd hos oss
– När du fyller i att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
– När du chattar med oss på vår hemsida

Du kan själv förse oss med information om dig, men vi kan även erhålla sådana uppgifter från våra samarbetspartners eller via bokningsansvariga på ditt företag eller organisation eller via andra utomstående i samband med bokning av konferens, boende eller event hos oss. Vi bedömer då att vi för att kunna uppfylla vår del av vårt avtal kan behandla vissa personuppgifter utan att inhämta ditt uttryckliga medgivande.

Där det är praktiskt rimligt eller där så krävs av tillämplig lag inhämtar vi ditt samtycke innan vi samlar in eller använder dina personuppgifter. Begäran om ditt samtycke ska vara tydlig och specifik och förse dig med ett rimligt underlag för att du ska kunna fatta ditt beslut. Vi tar aldrig ditt samtycke för givet, utan ser till så att du aktivt kan samtycka på ett klart och tydligt sätt. Det är frivilligt att samtycka och ditt samtycke kan alltid dras tillbaka.

4. Vilka uppgifter samlar vi in?

De personuppgifter som Bommersvik framförallt kan komma att samla in är sådana uppgifter som du, eller någon som bokar å dina vägnar, anger vid bokning av en konferens, hotellövernattning, stugboende eller restaurangbesök hos oss. De uppgifter vi i sådana fall samlar in är framför allt information om namn och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. I de fall det är relevant samlar vi även in uppgifter om särskild kost eller speciella önskemål i samband med olika funktionsvariationer.
Vad gäller våra anställda samlar vi in all nödvändig information för att uppfylla våra rättsliga krav som arbetsgivare.

All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet och vi kommer endast att behandla de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga i relation till det syfte för vilket de har samlats in.

Vi är särskilt försiktiga om och när vi samlar in och behandlar känsliga personuppgifter i enlighet med krav i tillämplig lagstiftning.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra en tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett oss ditt samtycke till. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

5. Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi främst för att tillhandahålla beställda tjänster hos oss, men uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål.

Bommersvik samlar in personuppgifter i syfte att
1. tillhandahålla och administrera konferens-, hotell-, stug- och restaurangbokningar på vår anläggning
2. kunna kontakta dig i händelse av problem vid en bokning eller tillhandahålla information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse
3. marknadsföra tjänster och events hos oss

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi kan komma att spara intressanta ansökningar även efter att rekryteringsperioden är över.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Bommersvik kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Bommersvik kan använda underleverantörer och uppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast för vår räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Bommersvik kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Bommersvik annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bommersvik kommer inte att överföra uppgifter till land utanför EU/EES utan att du fått information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Personuppgifter kan dock komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en underleverantör. Vid sådana situationer vidtar Bommersvik organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som angavs vid insamlandet. Det innebär att vi behåller uppgifterna så länge kundförhållandet varar eller tills du drar tillbaka ditt samtycke. Om du har dragit tillbaka ditt samtycke kan vi ändå behålla vissa uppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska förpliktelser. Om vi inte har fått ditt samtycke till behandlingen behålls uppgifterna bara i den utsträckning vi får göra det enligt lag.

8. Länkar till externa webbplatser

Bommersviks webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Bommersvik ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Bommersvik att publicera den justerade integritetspolicyn på bommersvik.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om förändringarna är väsentliga kan vi också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår hemsida.

10. Rätt att begära information och rättelser

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera Bommersvik om detta genom att sända ett meddelande till adressen som framgår i punkt 11.
Du har rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka av dina personuppgifter som behandlas av Bommersvik. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till den adress som framgår av punkt 11 och ska vara undertecknad av dig och innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Bommersvik). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Du har även rätt att begära att vi raderar eller rättar information relaterad till dig. Om du anser att Bommersviks behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina personuppgifter genom att kontakta oss på adressen som står i punkt 11.

11. Kontaktinformation till Bommersvik

Har du frågor om Bommersviks behandling av personuppgifter, vill begära ett registerutdrag, återkalla ditt samtycke, rätta eller radera dina personuppgifter, kontakta oss på något av följande sätt:

Bommersvik Aktiebolag
153 95 Järna
gdpr@bommersvik.se

12. Användning av cookies

I syfte att förbättra vår webbplats använder Bommersvik cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigationen på webbplatsen, samt för att ge oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi finns här och vill gärna hjälpa dig med dina frågor. Välj det kontaktsätt som passar dig bäst.